Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

argetlam
5636 7a1c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
argetlam
0792 928b
Reposted byotella otella

October 31 2017

argetlam
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
argetlam
argetlam
3871 409c
argetlam
4389 a4cd
argetlam
4336 bafd 500
argetlam
0131 52ed
argetlam
argetlam
3512 c631
argetlam
3085 d74c 500

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

argetlam

razorshapes

Urban: Budapest, Hungary 2010 by Peter Zeglis

argetlam
9324 6fc8 500
argetlam

October 14 2017

argetlam
4121 428a
0811 feee
Reposted fromget-fit get-fit viaunspokennnn unspokennnn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl