Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2019

8232 95b8
Reposted fromerial erial viamyzone myzone
argetlam
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
argetlam

found-liquorstore-and-drank-itt:

i hope this woman lives forever

Reposted fromgameofthrones gameofthrones viamyzone myzone
argetlam
5040 a55a
Reposted fromwagabunda wagabunda viamyzone myzone
8310 584e
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies viamyzone myzone
argetlam
4917 8d93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
argetlam
9768 17fb
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viamyzone myzone
argetlam
1912 204f
Reposted fromretaliate retaliate viamyzone myzone
argetlam
4844 6adb 500
2595 fc03 500
Reposted fromdivi divi viamyzone myzone
argetlam
0448 057e
Reposted fromguidetomadness guidetomadness viamyzone myzone
9385 133b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamyzone myzone
argetlam
4060 22a8
Reposted fromambermoon ambermoon viamyzone myzone
7088 d5da
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamyzone myzone
argetlam

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viamyzone myzone
argetlam
argetlam
argetlam
argetlam
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viamyzone myzone
argetlam
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl