Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2020

7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viacudoku cudoku
argetlam
2592 0294 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacudoku cudoku
argetlam
3265 649b 500
Reposted fromtfu tfu viacudoku cudoku
argetlam
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viacudoku cudoku
argetlam
4738 b5a3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacudoku cudoku
argetlam
7002 1e58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
argetlam
0046 379a
Reposted fromslodziak slodziak viacudoku cudoku
argetlam
4132 af1d 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viacudoku cudoku
argetlam
5349 d902 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacudoku cudoku
argetlam
3522 47bd 500
Polska, 1992
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viacudoku cudoku
argetlam
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
argetlam
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viacudoku cudoku
argetlam
Reposted fromFlau Flau viacudoku cudoku
argetlam
argetlam
4254 5617 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacudoku cudoku
argetlam
8973 1101 500
Helsinki
Reposted fromSilentRule SilentRule viacudoku cudoku
argetlam
9144 6d40
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viacudoku cudoku
argetlam
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viacudoku cudoku
argetlam
7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacudoku cudoku
argetlam
9203 bd11 500
Reposted fromhrafn hrafn viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl